به صورت پیش فرض تمامی مخزن ها و و وان ها به صورت خام بوده و بدون اتصالات می باشند .

در صورت نیاز به ورودی ، خروجی و شناور اتصال خود را انتخاب کنید.

اما پیش از آن با مطالعه راهنمای خرید مخازن و اتصالات اتصال مورد نظرتان را به درستی انتخاب نمایید.

3030 - اتصالات

فیتینگ برنجی 3/4 اینچ با نصب

3030 - اتصالات

فیتینگ 2 اینچ با نصب

3030 - اتصالات

فیتینگ 3 اینچ با نصب

3030 - اتصالات

فیتینگ یک و یک دوم اینچ با نصب

3030 - اتصالات

فیتینگ برنجی 1 اینچ با نصب

3030 - اتصالات

فیتینگ 1/2 اینچ با نصب